PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj 25./13., 85./15. i 69./22.) Dječji vrtić Stankovci omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacije i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Ana Orlović

Tel: 023 380 661

E-mail: ana.orlovic@dv-stankovci.hr

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2023. godinu