NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU

child-g335f7bd51_640

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( Narodne novine“ broj:10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića Stankovci,  Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Stankovci dana 07. ožujka 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Stankovci“

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:
 • a) sveučilišni studij ili
 • b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 • c) specijalistički diplomski stručni studij ili
 • d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
 • e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu sa prijašnjim propisima,
 • položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) (u daljem tekstu: Zakona).
 • najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnom mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika,
 • Za navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).
 • Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana. Upravno vijeće pridržava pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama.

 

 • Uz pisanu prijavu na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana, treba priložiti :
 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • napisati ciljeve razvoja vrtića za mandatno razdoblje,
 • dokaz o radnom iskustvu u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelj ili stručni suradnik,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovan uvjerenje nadležnog suda, prilažu se slijedeći dokumenti (ne stariji od šest mjeseci):
  a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  b) uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi prekršajni postupak;
  c) potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti: Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo  te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi 15  dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici sa naznakom: Prijava za javni natječaj za ravnatelj/icu- ne otvarati, neposredno  u vrtić ili poštom na adresu: Dječji vrtić Stankovci, Stankovci 137, 23422 Stankovci.

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka( NN br. 42/18), prijavom na natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja ovog postupka.

O rezultatima provedenog natječaja , kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice vrtića Dječji vrtić Stankovci (dv-stankovci.hr) u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

 

Rok za podnošenje prijava za natječaj traje od 17.ožujka do 1. travnja 2023. godine.

OBAVIJESTI