Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ-PRIPRAVNIK

day-care-center-7355024_1280

Na temelju članka 26 i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( Narodne novine“ broj:10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), i članka 8. Statuta Dječjeg vrtića Stankovci,  Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Stankovci dana 07. ožujka 2023. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

za radno mjesto

  • ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA (1 izvršitelj/izvršiteljica), na određeno vrijeme na godinu dana.

 

Uvjeti:

  • Završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu sa ranije važećim propisima ili završen sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski studij za odgojitelja.
  • Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta te slijedeće priloge u preslici, :
  • dokaz o stečenom obrazovanju,
  • dokaz o državljanstvu,
  • potvrdu /elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu, evidentiranom u bazi podataka HZMO, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja,
  • uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi postupak, ne starije od 30 dana od objave natječaja,,
  • životopis.

 

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijemu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam(8) dana od dana objave natječaja.

 

O rezultatima provedenog natječaja , kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice vrtića Dječji vrtić Stankovci (dv-stankovci.hr) u roku od osam(8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“ ZA NATJEČAJ – odgojitelj-pripravnik“

 

na adresu: Dječji vrtić Stankovci, Stankovci 137, 23422 Stankovci, osobno ili preporučenom poštom.

Poveznica: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?trazi=1&pojam=ODGOJITELJ&top=1

OBAVIJESTI

Dan očeva 2024.

Poštovani očevi, Dv Stankovci povodom obilježavanja Dana Očeva 19.03.2024. organizira

Čestitka

Blagoslovljene i sretne nadolazeće blagdane te sretnu Novu 2024. godinu