Natječaj za radno mjesto odgojitelj/-ica na određeno vrijeme

day-care-center-7355024_1280

Temeljem čilanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Stankovci od 26.08.2022. godine, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem za radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE U DJEČJEM VRTIĆU STANKOVCI na odredeno vrijeme 2 izvršitelja/ice, zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Za prijam u radni odnos odgojitelja/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o pred školskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( Narodne novine br. 133/97).

Poslove odgojitelja od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja, a koji može biti:
a) Preddiplomski sveučilišni studij
b) Preddiplomski stručni studij,
c) Studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, d) Diplomski sveučilišni studij,
e) Specijalistički diplomski stručni studij.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
1. Punoljetnost,
2. Zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.( izabrani kandidat će dostaviti po primitku obavijesti o izboru).
3. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje.

Kandidati moraju priložiti slijedeće dokumente:
1. Životopis
2. Dokaz o državljanstvu,
3. Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
4. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskom zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. Kao dokaz o nepostojanju zaprema iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovan uvjerenje nadležnog suda, prilažu se slijedeći dokumenti( ne stariji od šest mjeseci):
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
b) uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi prekršajni postupak;
c) potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Podnošenjem prijave, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Dječji vrtić Stankovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( narodne novine br. 84/21i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom( narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o svom statusu.

Prijave se podnose preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Stankovci, 23422 Stankovci u roku od 10 dana od dana objave na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Stankovci,

Poveznica: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=126054209

OBAVIJESTI