NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

child-gbc2aabc86_640

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne  novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječji vrtić „Stankovci“, dana 07. ožujka 2023. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. ODGOJITELJ/ICA, 2 izvršitelj/ica u radni odnos na određeno vrijeme na šest mjeseci  s punim radnim vremenom

 

 1. UVJETI:

–   prema  članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19 i 57/22) i članku 2.  Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97 i 4/98):

 

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)  potrebno je priložiti slijedeće dokaze (u neovjerenoj preslici):

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi, odnosno o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • životopis
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovan uvjerenje nadležnog suda, prilažu se slijedeći dokumenti (ne stariji od šest mjeseci):
  a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  b) uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi prekršajni postupak;
  c) potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) kandidat prijavom na natječaj daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu, pod ravnopravnim uvjetima, prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti:

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (84/21) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u+ odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Dječji vrtić „Stankovci“, Stankovci 137, 23422 Stankovci s  naznakom „Za natječaj- odgojiteljica – ne otvaraj“

Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata, na web stranici vrtića: Dječji vrtić Stankovci (dv-stankovci.hr)

Rok za podnošenje prijava na natječaj traje od 17. ožujka do  25. ožujka 2023. godine.

OBAVIJESTI

Dan očeva 2024.

Poštovani očevi, Dv Stankovci povodom obilježavanja Dana Očeva 19.03.2024. organizira

Čestitka

Blagoslovljene i sretne nadolazeće blagdane te sretnu Novu 2024. godinu