Natječaj za odgojitelja/icu djece predškolske dobi

day-care-center-7355022_1280

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne  novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječji vrtić „Stankovci“, dana 09.07.2024. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. ODGOJITELJ/ICA, 2 izvršitelj/ica u radni odnos na određeno radno vrijeme do 31.08.2025.
 1. UVJETI:

 –   prema  članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članku 2.  Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97 i 4/98):

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste

– dvije godine radnog iskustva u struci

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Uz pisanu prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)  potrebno je priložiti slijedeće dokaze (u neovjerenoj preslici):

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi, odnosno o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • životopis,
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju uvjerenje nadležnog suda, prilažu se slijedeći dokumenti (ne stariji od šest mjeseci):
  a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  b) uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi prekršajni postupak;
  c) potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) kandidat prijavom na natječaj daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu, pod ravnopravnim uvjetima, prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti:

Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (84/21) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno na adresu:

Dječji vrtić „Stankovci“, Stankovci 37B, 23422 Stankovci s  naznakom „Za natječaj- odgojiteljica – ne otvaraj“ ili na e-mail adresu: ana.orlovic@dv-stankovci.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati. Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata, na web stranici vrtića: Dječji vrtić Stankovci (dv-stankovci.hr)

Rok za podnošenje prijava na natječaj traje od 10. srpnja do 20. srpnja 2024. godine.

 

OBAVIJESTI

Nakon održane sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Stankovci 15. svibnja